5. 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl) Phenyl Methyl] Piperazine-1-yl] Ethanol